Middenbouw

Godsdienst
We werken met de methode Trefwoord. Er wordt iedere dag aandacht besteed aan godsdienst door middel van liedjes, verhalen of illustraties. Op deze manier ontwikkelen wij de levensbeschouwelijke vorming van de kinderen.
We besteden extra aandacht aan de Christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen.

Engels
We werken met de methode Discovery Island in middenbouw. De kinderen krijgen totaal per week 1 uur Engels. Tijdens deze lessen spreekt de leerkracht de gehele les Engels. Gedurende de week komen de woorden en liedjes spelenderwijs voor in het lesprogramma van de kinderen.

Sociaal emotionele ontwikkeling
Wij zijn een KiVa- school. Er wordt veel aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn emoties, plagen/pesten, voor elkaar zorgen, samen spelen, regels in de klas etc.

Rekenen
Methode: Wereld in getallen
In de middenbouw werken we aan de rekendomeinen; meten, tijd, geld, automatiseren en bewerkingen. Op deze manier werken wij aan de doelen voor eind groep 4 en 5. Hierbij kunt u denken aan: lengtes meten in mm, cm en dm en de maten herleiden en vergelijken, een jaarkalender kunnen aflezen, alle keersommen uit de tafels 1 tot en met 10 vlot uitrekenen.

Lezen
Methode: LIST= Lezen IS Top
LIST staat voor Lees Interventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak. Binnen deze methodiek leren de kinderen vloeiend en vlot lezen van teksten.
 
De kinderen leren gemotiveerde lezers te worden. Lezen om te leren en lezen voor hun plezier.
 
In groep 4 t/m groep 8 lezen leerlingen in een zelfgekozen boek. Afhankelijk van hun niveau lezen ze met een tutor, met een leeftijdsgenoot of lezen ze stil. List werkt groep doorbrekend met HOMMEL-klassen (hardop ondersteund lezen) en STILLEES-klassen.
Twee keer per week start de leesles met een mini (lees)les. Het doel van een mini(lees)les is boekpromotie van verschillende genres, ontdekken van de structuur in fictieboeken, voordoen hoe je informatieboeken kunt gebruiken en bovenal het vergroten van de leesmotivatie.
 
Taal
Methode: Taal in Beeld
We hebben daarbij 4 taalonderdelen:
  • Woordenschat: hierbij leren we veel nieuwe woorden
  • Spreken/luisteren
  • Schrijven (stellen): We leren bijvoorbeeld zelf zinnen bedenken en korte tekstjes schrijven.
  • Taalbeschouwing: Hierbij leren we bijvoorbeeld verkleinwoordjes, enkelvoud, meervoud en zelfstandige naamwoorden.
Spelling
 Methode: Spelling in beeld
De kinderen leren dat er verschillende manieren zijn om woorden goed te onthouden. We werken met 3 categorieën:
  • klankwoorden (hierbij luisteren de kinderen naar de klanken)
  • regelwoorden (voor dit woord is een vaste regel)
  • onthoudwoorden (je hoort het niet, er is geen regel voor, deze woorden moet je onthouden)
 
De kinderen krijgen bij het huiswerk de aangeboden woorden mee die geoefend moeten worden. Hierover krijgen ze aan het eind van de week een dictee.

Gymnastiek
Drie keer per week krijgen de kinderen gym in de gymzaal van de vakleerkracht. Verschillende spellen en sporten worden tijdens de gymles beoefend.
 
Weektaak
Na enkele weken onderwijs gaan we starten met de weektaak. Dat betekent dat de kinderen na hun opdrachten in het schrift verder werken aan vervolgopdrachten. 
 
Algemeen
Eten en drinken
Ochtendpauze
De kinderen drinken elke ochtend water (of melk) en eten fruit. De kinderen mogen het water een smaakje geven met vers fruit/groente/munt. Prikwater en siroop zijn niet toegestaan.

Middagpauze
Tussen de middag eten de kinderen hun eigen gezonde lunch. De kinderen kunnen voor de middag water meenemen, maar een pakje drinken mag ook. De kinderen nemen geen koek of snoep mee.
Verder hebben de kinderen de gehele dag de mogelijkheid om water te drinken.
 
Gedifferentieerd werken
Met lezen, spelling en rekenen werken we met drie niveaus. Er zijn kinderen die nog moeite hebben met de leerstof en zij krijgen extra instructie op school en oefenstof voor thuis. Er is een gemiddelde groep, zij krijgen instructie en gaan daarna aan het werk. Er zijn ook kinderen die naar de basisstof extra uitdaging krijgen.
 
Huiswerk
De kinderen krijgen in de middenbouw ook huiswerk mee. Onder andere de woorden van spelling die geoefend moeten worden en rekenbladen met bijvoorbeeld leerwerk, redactiesommen of om het automatiseren te oefenen. Dit is niet meteen in het begin van het schooljaar. Wanneer het zover is, krijgt u hier meer informatie over.
 

Groep 4


 Begrijpend lezen
Methode: Ha, ik snap het!

Ha, ik snap het! is een methode voor begrijpend lezen.  Het doel van deze methode is dat leerlingen alle aangeboden teksten begrijpen en ervan genieten, zodat ze met plezier lezen. Ze kunnen mondelinge vragen over een tekst beantwoorden in grammaticaal juiste, volledige zinnen. Daarnaast kunnen ze meerkeuzevragen over de tekst juist beantwoorden. Bij schriftelijke vragen kunnen de leerlingen zelfstandig de begrijpend lezen- strategieën in schriftelijke opdrachten toepassen en ook schriftelijk antwoorden in volledige zinnen.
 
Schrijven
Methode: Pennenstreken  
 
De kinderen moeten nu de schrijfletters die ze in groep 3 hebben geleerd  gebruiken. We oefenen nog veel het aan elkaar schrijven, omdat veel kinderen hier nog moeite mee hebben. Dit schooljaar leren we ook de hoofdletters schrijven. Als we ze allemaal geleerd hebben gaan we ze aan het begin van een zin en bij namen gebruiken.
 
Andere vakken die de kinderen krijgen zijn verkeer, wereldoriëntatie, tekenen en handvaardigheid.
 

Groep 5


Begrijpend lezen
Methode: Nieuwsbegrip
 
Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen.  Het doel van deze methode is dat leerlingen alle aangeboden teksten begrijpen en ervan genieten, zodat ze met plezier lezen. Ze kunnen mondelinge vragen over een tekst beantwoorden in grammaticaal juiste, volledige zinnen. Daarnaast kunnen ze meerkeuzevragen over de tekst juist beantwoorden. Bij schriftelijke vragen kunnen de leerlingen zelfstandig de begrijpend lezen- strategieën in schriftelijke opdrachten toepassen en ook schriftelijk antwoorden in volledige zinnen.
 
Methode: Grip
 
Grip op lezen grijpt kinderen aan als een spannend boek. Met talloze verhalen, herkenbare teksten en een speelse vormgeving leren ze begrijpend en studeren lezen in maar één les per week. Zo houd je voldoende tijd over voor de andere schoolvakken, waar kinderen de opgedane vaardigheden direct kunnen toepassen.
 
Schrijven
Methode: Pennenstreken
De kinderen moet nu de schrijf- en hoofdletters die ze in groep 3 en 4 hebben geleerd gebruiken. We oefenen nog veel het aan elkaar schrijven, omdat veel kinderen hier nog moeite mee hebben. De hoofdletters gebruiken ze aan het begin van een zin en bij namen. 
Andere vakken die de kinderen krijgen zijn verkeer, aardrijkskunde,  geschiedenis, natuur, tekenen, muziek en handvaardigheid. 
 
Cookie instellingen