Bovenbouw

Godsdienst
We werken met de methode Trefwoord. Er wordt iedere dag aandacht besteed aan godsdienst door middel van liedjes, verhalen of illustraties. Op deze manier ontwikkelen wij de levensbeschouwelijke vorming van de kinderen. We besteden extra aandacht aan de Christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen.

Sociaal emotionele ontwikkeling
Wij zijn een KiVa- school. Er wordt veel aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn: emoties, plagen/pesten, voor elkaar zorgen, samen spelen, regels in de klas etc. In groep 7 en 8 doen we ook ‘Klasse vergadering!’, dit is een extra onderdeel binnen de KiVa-methode. Tijdens de Klasse vergadering, worden er onderwerpen besproken die vanuit de groep worden aangedragen. De kinderen krijgen binnen de vergadering een bepaalde taak en er komen actiepunten uit voort.

Rekenen
Methode: Wereld in getallen 5
In groep 8 wordt er dagelijks een rekenles gegeven van een uur. In de bovenbouw werken we aan de rekendomeinen; meten, tijd, geld, automatiseren en bewerkingen. Op deze manier werken wij aan de doelen voor eind groep 8. In groep 8 werken we onder andere aan de volgende onderwerpen: redactiesommen, breuken, verhoudingen, maten omzetten, oppervlakte, inhoud en omtrek berekenen, cijferen en grote getallen. De kinderen krijgen extra oefenstof op papier en op de computer. De leerlingen krijgen in het ene blok nieuwe leerstof aangeboden, waarna dit (na extra oefenen in de weektaak) getoetst wordt in het volgende blok.  

Lezen
Methode: LIST= Lezen IS Top
LIST staat voor Lees Interventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak. Binnen deze methodiek leren de kinderen vloeiend en vlot lezen van teksten.
 
De kinderen leren gemotiveerde lezers te worden. Lezen om te leren en lezen voor hun plezier. In groep 4 t/m groep 8 lezen leerlingen in een zelfgekozen boek. Een keer per week start de leesles met een mini (lees)les. Het doel van een mini(lees)les is boekpromotie van verschillende genres, ontdekken van de structuur in fictieboeken, voordoen hoe je informatieboeken kunt gebruiken en bovenal het vergroten van de leesmotivatie.
We werken samen met Bibliotheek Rotterdam. De kinderen kiezen iedere 3 maanden hun eigen boeken via een onlineprogramma.
 
Taal
Methode: Taal in Beeld
We hebben daarbij 4 taalonderdelen:
  • Woordenschat: hierbij leren we veel nieuwe woorden
  • Spreken/luisteren: hierbij leren we bijvoorbeeld interviewen, debatteren en presenteren
  • Schrijven (stellen): hierbij kunt u denken aan het schrijven een fantasieverhaal, een samenvatting, een betoog en een formele brief
  • Taalbeschouwing: hierbij focussen wij ons op bijvoorbeeld zinsontleding, woordsoorten, lastige verwijswoorden en hoofd- en bijzinnen.
Iedere week worden er drie taallessen gegeven. Naast de methodelessen zit er ook extra oefenstof in de weektaak. Aan het eind van een blok volgt een toets.

Spelling
Methode: Spelling in beeld
De kinderen leren dat er verschillende manieren zijn om woorden goed te onthouden. We werken met 3 categorieën:
  • klankwoorden (hierbij luisteren de kinderen naar de klanken)
  • regelwoorden (voor dit woord is een vaste regel)
  • onthoudwoorden (je hoort het niet, er is geen regel voor, deze woorden moet je onthouden)
Iedere week worden er drie spellingslessen gegeven. Naast de methodelessen zit er ook extra oefenstof in de weektaak, zowel op papier als online. Aan het eind van een blok volgt een signaal- en controledictee. Het controledictee wordt becijferd.
Naast gewone spelling biedt de methode ook werkwoordspelling aan. Denk hierbij aan de tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooide tijd. De kinderen leren de regels om de werkwoorden op de juiste manier te vervoegen. Ook voor werkwoordspelling zit er extra materiaal in de weektaak.

Begrijpend lezen
Methode: Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen.  Het doel van deze methode is dat leerlingen alle aangeboden teksten begrijpen en ervan genieten, zodat ze met plezier lezen. Ze kunnen mondeling en schriftelijk vragen over een tekst beantwoorden. Ze kunnen in eigen woorden uitleggen waar de tekst over gaat. Binnen de methode komt er ook een stukje woordenschat aan bod.
 
Methode: Grip op lezen
Grip op lezen grijpt kinderen aan als een spannend boek. Met talloze verhalen, herkenbare teksten en een speelse vormgeving leren ze begrijpend en studerend lezen in één les per week. Aan het eind van ieder blok volgt er een toets waar de kinderen een beoordeling voor krijgen.
 
Schrijven
Methode: Pennenstreken
De kinderen oefenen in de weektaak aan de eerder geleerde schrijfletters. In groep 8 mogen de leerlingen zowel vast als los schrijven. Ze maken hierin hun eigen keuze.

Blink!
Methode: Blink!
Sinds dit schooljaar werken we met Blink! voor wereldoriëntatie. De lessen geschiedenis, aardrijkskunde en natuur worden vanuit deze methode gegeven. Het is een methode waarbij de leerlingen aan de slag gaan met een onderzoeksvraag. Gedurende de les beantwoorden ze deze vraag en leren ze deze koppelen aan opgedane kennis. We geven elke week drie lessen en ronden eerst een thema (gs of ak of na) af voor we met het volgende thema starten. Ieder thema wordt getoetst.

Engels
Methode: Our Discovery Island 4
We werken met de methode Discovery Island in bovenbouw. De kinderen krijgen in totaal één uur Engels per week. Tijdens deze lessen spreekt de leerkracht de gehele les Engels. Gedurende de week komen de woorden en liedjes spelenderwijs voor in het lesprogramma van de kinderen. In groep 7 en 8 worden er ook CLIL-lessen gegeven. Content and Language Integrated Learning, kortweg CLIL, is een methodiek waarbij een vak gegeven wordt in het Engels. Het doel is om de leerlingen op alle gebieden (spreken, luisteren, schrijven, lezen en woordenschat) vaardiger te maken. In groep 7 en 8 geven de leerlingen een korte presentatie van ongeveer 5 minuten in het Engels. Zij kiezen zelf het onderwerp. Het doel is de spreekvaardigheid te vergroten en de presentatievaardigheden te bevorderen.

Gedifferentieerd werken
Met lezen, spelling en rekenen werken we met drie niveaus. De leerkracht geeft een klassikale instructie waarna de leerlingen uit aanpak 2 aan de slag kunnen. Leerlingen in aanpak 3 kunnen na een kortere instructie zelf aan de slag. Leerlingen die meer moeite hebben met de leerstof, aanpak 1, krijgen extra instructie en eventueel extra oefenstof.

Huiswerk
De kinderen krijgen in de bovenbouw ook huiswerk mee. De kinderen krijgen twee toetsen per week. Hier leren ze thuis voor. De toetsen sluiten aan op de eerder gegeven lessen. Naast het leren van toetsen, maken de leerlingen hun weektaak. De weektaak bestaat uit papieren en online taken. Hier werken de leerlingen ook gedeeltelijk thuis aan.

Weektaak
In groep 8 krijgen de kinderen elke twee weken een weektaak. Op deze weektaak staan allerlei taken die zij zelf moeten inplannen en verdelen. Dit zijn zowel papieren taken als taken op de computer. De kinderen krijgen op school tijd om hieraan te werken, maar zullen dit deels ook thuis moeten doen. De taken sluiten aan op een eerdere instructie. Sommige kinderen maken een aangepaste weektaak, in overleg met ouders en leerling.
  
Afscheidsavond  
Aan het eind van het schooljaar wordt er veel tijd besteed aan de voorbereiding van de afscheidsavond. De afscheidsavond zal in juli plaatsvinden. De afscheidsavond vindt plaats in Theater Islemunda. De leerlingen voeren dan de musical op en de leerkrachten zetten de leerlingen in het zonnetje.   
 
Kamp  
Elk schooljaar gaat groep 8 op kamp. Het kamp vindt plaats in september. Het kamp duurt drie dagen. De leerlingen overnachten, samen met begeleiding, in een gezellig kamphuis in Nederland.
 
Gymnastiek
Twee keer per week krijgen de kinderen gym in de gymzaal van de vakleerkracht. Verschillende spellen en sporten worden tijdens de gymles beoefend.

Eten en drinken
Ochtendpauze
De kinderen drinken elke ochtend water en eten fruit. De kinderen mogen het water een smaakje geven met vers fruit/groente/munt. Prikwater en siroop zijn niet toegestaan.

Middagpauze
Tussen de middag eten de kinderen hun eigen gezonde lunch. De kinderen kunnen voor de middag water meenemen, maar een pakje drinken mag ook. De kinderen nemen geen koek of snoep mee. Verder hebben de kinderen de gehele dag de mogelijkheid om water te drinken uit hun eigen drinkfles.
Cookie instellingen