KiVa

KiVa
Binnen onze school werken we het programma KiVa. KiVa is een schoolbreed programma om pesten te voorkomen, wat gericht is op het versterken van de sociale veiligheid en het tegenaan van pesten onze basisschool. Het programma zet in op positieve groepsvorming, zodat ieder kind met plezier naar school gaat.

Bij KiVa is het wetenschappelijk bewezen dat het werkt én goedgekeurd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De KiVa-monitor is goedgekeurd door de Onderwijsinspectie; met de KiVa-monitor voldoet onze school dus aan de wettelijke verplichting de sociale veiligheid onder leerlingen te meten.

Sociale vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling
Met KiVa worden de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen bevorderd. Zo verbeteren de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school. Groepsproblemen, zoals pesten, worden met KiVa effectief voorkomen. Hoewel KiVa inhoudelijk vooral in zet op preventie (op het voorkomen van), kent het programma ook curatieve onderdelen waarmee problemen kunnen worden opgelost.

Meer over KiVa kunt u vinden in de gids voor ouders.

Gedrag en protocollen
Op onze school vinden we het belangrijk dat elk kind zich veilig en geaccepteerd voelt binnen en buiten de groep. Een kind wat goed in zijn vel zit kan zich hierdoor optimaal ontwikkelen op sociaal emotioneel gebied. Aan het begin van het schooljaar worden er in elke groep groepsafspraken gemaakt en daarnaast hebben we regels die gelden in de hele school. Meer hierover kan u vinden in het gedragsprotocol.

Verder maken in het pestprotocol zichtbaar wat we onder pesten verstaan en hoe we daar op de CBS Beatrix mee omgaan. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen (als er zich ongewenste situaties voordoen) pestgedrag herkennen, bespreken en tot oplossingen komen. 
Cookie instellingen